ΑΡ. ΑΠΟΦ. 183.2023 ΟΡΘΗ ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 2024

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 184.2023 έγκριση 2ου Πρακτικού Διαγ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ πράξη_ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΔΑΜΑΝΤΑ ΚΛΠ_ΛΒΤ5ΩΚΩ-ΨΕ2

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 185.2023 Λήψη απόφασης για την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, τον καθορισμό των όρων της διακήρυξης διαγωνισμού και τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγω

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 186.2023 Έγκριση μετακινήσεων δημάρχου, δημοτικών συμβούλων και μελών επιτροπών ΑΘΗΝΑ ΑΔΑ