ΑΡ.ΑΠΟΦ. 175.2022 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΗΛΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ) ΛΟΓΩ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 176.2022 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 177.2022 Λήψη απόφασης για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την παροχή υπηρεσιών από τη ΔΕΔΔΗΕ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 178.2022 ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΙΑΤΡΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΓΝΗ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 179.2022 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 180.2022 ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 181.2022 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 10102022 (Α.Π. εισερχομένου 613310-10-22) ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΗΛΑ ΑΤΕ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕ Α.Π.610207-10-2022

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 182.2022 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 183.2022 ΈΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΔΗΜΑΡΧΟΥ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ