ΑΠΟΦ 184 ΑΠΟΔΟΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕ ΑΡ. 8662018 ΧΕΠ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΑΠΟΦ 185 ΑΠΟΔΟΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕ ΑΡ.8882018 ΧΕΠ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΑΠΟΦ 186 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2018 2019

ΑΠΟΦ 187 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΤΡΥΠΗΤΗΣ

ΑΠΟΦ 188 ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΦΑΓΕΙΩΝ

ΑΠΟΦ 189 ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ