ΑΠΟΦ 190 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ

ΑΠΟΦ 191 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ