ΑΡ. ΑΠΟΦ. 184.2022 ΟΡΘΗ ΕΚΛΟΓΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 185.2022 ΟΡΘΗ Λήψη απόφασης για την αποδοχή ανάληψης υλοποίησης της δράσης του έργου Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 186.2022 ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 187.2022 4Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 2022 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 188.2022 ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 189.2022 Χορήγηση τρίτης (3ης) παράτασης συνολικής προθεσμίας σύμβασης για την μελέτη με τίτλο «Μελέτη δικτύων αποχέτευσης και εγκαταστάσεων επεξεργασίας

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 191.2022 ΟΡΘΗ ΈΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΔΗΜΑΡΧΟΥ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ