ΑΠΟΦ 198 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΣΕ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ (ΥΠΟΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ)

ΑΠΟΦ 199 ΈΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΟΥ