ΑΡ. ΑΠΟΦ. 199.2022 ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 200.2022 ΑΠΟΔΟΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 201.2022 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΝΕΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟ ΤΙ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 202.2022 ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 203.2022 ΈΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΔΗΜΑΡΧΟΥ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ