ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 24.2019 Διαχείριση Ταμειακών Διαθέσιμων Δήμου Μήλου

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 25.2019 Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών των αρμοδίων Επιτροπών Ν.44122016

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 26.2019 Έγκριση αποτελεσμάτων εσόδων – εξόδων Δ΄ τριμήνου έτους 2018 Δήμου Μήλου

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 27.2019 Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της μελέτης Υδραυλική μελέτη των συνοδών έργων αφαλάτωσης

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 28.2019 Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της μελέτης «Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη των συνοδών έργων αφαλάτωσης»

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 29.2019 Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της μελέτης «Αδειοδότηση μονάδων επεξεργασίας πόσιμου νερού (αφαλάτωσης) Δήμου Μήλου

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 30.2019 Συμμετοχή Δήμου Μήλου στο Δίκτυο Σχεδιασμού Δράσης (ACTION PLANNING NETWORK)

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 31.2019 Ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων νήσου Μήλου κατά τη θερινή περίοδο

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 32.2019 Παράταση ΠΕΤΑ ΑΕ και παραλαβή μελέτης

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 33.2019 Εκδηλώσεις τιμής και μνήμης για τους 14 εκτελεσθέντες του 1943