ΑΡ. ΑΠΟΦ. 14.2021 ΈΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ Δ΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020 ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 15.2021 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 2021-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 16.2021 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Π.Δ.) ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 17.2021 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΟΜ Α Γ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 18.2021 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 20.2021 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ