ΑΡ. ΑΠΟΦ. 16.2024 Τροποποίηση της με αρ. 1152023 απόφασης Ο.Ε. με θέμα «Λήψη απόφασης για τις προϋποθέσεις έκδοσης άδειας τομής και διέλευσης υπόγειων δικτύων στο οδικό δίκτυο Δήμο

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 20.2024 Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του τεχνικού έργου με τίτλο «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΗΜΙΤΕ