ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 39.2024 Τροποποίηση της με αρ. 1222023 απόφασης Δ.Σ. με θέμα «Λήψη απόφασης για τις προϋποθέσεις έκδοσης άδειας τομής