ΑΡ. ΑΠΟΦ. 15.2021 Αύξηση Ωραρίου Καθαρίστριας

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 16.2021 Κατανομή Σχολικές Επιτροπές

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 17.2021 Ορισμός Μελών Σχολικής Επιτροπής Β Βαθμιας

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 18.2021 Δάνειο ΤΠΔ Παλαιά Γερμανικά Ψυγεία

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 19.2021 Δάνειο ΤΠΔΒελτίωση Πρόσβασης σε Γεωργική Γη

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 20.2021 Δωρεά κυριότητας πάγιου ιατρικού εξοπλισμού υπέρ Κέντρου Υγείας Μήλου

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 23.2021 Λήψη απόφασης μίσθωσης ιδιόκτητης ακάλυπτης έκτασης για τη δημιουργία Πράσινου Σημείου Δήμου Μήλου

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 25.2021 Ψήφισμα για Σχέδιο Νομού επι των Ιαματικών Πηγών