ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 19.2016 ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΗΛΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 20.2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΤΟΠ.Σ.Δ.Α. ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 21.2016 ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 23.2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΥΡΓΙΑΝΤΕ ΚΑΙ ΣΤΟΥ ΕΓΓΛΕΖΟΥ ΤΚ ΜΗΛΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 24.2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 25.2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ 2013

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 26.2016 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 2016

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 27.2016 ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 28.2016 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 29.2016 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 30.2016 ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΩΝ Ως ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 31.2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 32.2016 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ Μ.Π.Ε. ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΗΛΟΠΑΝ ΣΤΟ ΧΟΝΔΡΟ ΒΟΥΝΟ ΒΟΥΝΑΛΙΑ ΠΡΟΒΑΤΑ