ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 43.2012 ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΕΣ & ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΤΔ Π.ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 45.2012 ΑΡΣΗ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΕΤΡΟΜΕΛΙΔΟΥ ΣΤΟΝ ΑΔΑΜΑΝΤΑ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 46.2012 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΗΛΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 47.2012 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΠΗ 2012 (ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ)

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 49.2012 ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΠ 2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 50.2012 ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ Η΄ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 51.2012 ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΙΑΠΩΝΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ