ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 16.2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011