ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 15.2013 Ψήφιση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Δήμου Mήλου οικ. έτους 2013