ΑΡ. ΑΠΟΦ. 16.2023 Καθορισμός τελών Υπηρεσίας Καθαριότητας – Ηλεκτροφωτισμού Δήμου Μήλου έτους 2023

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 17.2023 Καθορισμός τελών και δικαιωμάτων Δημοτικών Νεκροταφείων για το έτος 2023

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 18.2023 Λήψη απόφασης για καθορισμό Τέλους Ακίνητης Περουσίας έτους 2023

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 19.2023 Καθορισμός τελών Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού Δήμου Μήλου έτους 2023

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 21.2023 ΤΕΛΙΚΟ Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Μήλου έτους 2023 (τροποποίηση απόφασης ΔΣ 1222022)