ΑΡ. ΑΠΟΦ. 15.2023 Εξέταση αιτήματος προμηθευτή περί ανατίμησης προμήθειας αφαλατωμένου νερού

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 16.2023 Καθορισμός τελών Υπηρεσίας Καθαριότητας – Ηλεκτροφωτισμού Δήμου Μήλου έτους 2023

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 17.2023 Καθορισμός τελών και δικαιωμάτων Δημοτικών Νεκροταφείων για το έτος 2023

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 18.2023 Λήψη απόφασης για καθορισμό Τέλους Ακίνητης Περουσίας έτους 2023

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 19.2023 Καθορισμός τελών Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού Δήμου Μήλου έτους 2023

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 21.2023 ΤΕΛΙΚΟ Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Μήλου έτους 2023 (τροποποίηση απόφασης ΔΣ 1222022)

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 22.2023 Λήψη απόφασης για την κατανομή πιστώσεων για τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 24.2023 Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικών

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 25Α.2023 Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2023 ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΥΠ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 25Β.2023 Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2023 ΜΕ ΑΝΤΙΤΙΜΟ