ΑΡ. ΑΠΟΦ. 33.2012 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 34.2012 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 35.2012 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 36.2012 36 ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 37.2012 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 38.2012 ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡ…

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 39.2012 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 40.2012 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 41.2012 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ…

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 42.2012 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΓΑΘΩΝ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 43.2012 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΤΥΠΩΜΕΝΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 44.2012 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 45.2012 ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ ΚΑΙ ΦΩ…

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 46.2012 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 47.2012ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 48.2012 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 49.2012ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 50.2012 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 51.2012 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 52.2012 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 53.2012 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 54.2012 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡ…

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 55.2012 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΒΕΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 56.2012 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 57.2012 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ.d…

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 58.2012 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 59.2012 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 60.2012 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 61.2012 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 62.2012 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 63.2012 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 64.2012 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΠΑΖΩΝ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 65.2012 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 66.2012 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 67.2012 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΞΥΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 68.2012 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 69.2012 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 71.2012 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 73.2012 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 74.2012 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΩΝ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 75.2012 ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΜΠΑΛΛΑ ΕΛ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 78.2012 ΤΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 79.2012 ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 82.2012 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 86.2012 ΠΟΕ 8111.02