ΑΠΟΦ 12 Ανάθεση Υπόθεσης Δήμου Μήλου σε Πληρεξούσιο Δικηγόρο (Υπόθεση Σχολικού Συγκροτήματος Γυμνάσιου Λυκείου Μήλου)

ΑΠΟΦ 13 Ανάθεση Υπόθεσης Δήμου Μήλου σε Πληρεξούσιο Δικηγόρο (Υπόθεση Λαγογιάννη Πολυκάρπου)

ΑΠΟΦ 14Ανάθεση Υπόθεσης Δήμου Μήλου σε Πληρεξούσιο Δικηγόρο (Υπόθεση ΠΟΛΚΟ ΓΙΩΤΣ ΝΕΠΑ)

ΑΠΟΦ 15 Ορθή Επανάληψη Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Αναβάθμιση 3 Παιδικών Χάρων

ΑΠΟΦ 16 Ανάθεση Υπόθεσης Δήμου Μήλου σε Πληρεξούσιο Δικηγόρο (Αγωγή Σαραβανου Φωτεινής κατα Δήμου Μήλου Κλήση Δήμαρχου)

ΑΠΟΦ 17 Ανάθεση Υπόθεσης Δήμου Μήλου σε Πληρεξούσιο Δικηγόρο (Αγωγή Νικολάου Κυπραίου)

ΑΠΟΦ 18 Ανάθεση Υπόθεσης Δήμου Μήλου σε Πληρεξούσιο Δικηγόρο (Αγωγή Ακυρώσεως Κατα Υπ. Απ. Αναπλ. Υπ. Οικ. Για Ταμειακά Διαθέσιμα Δήμων)

ΑΠΟΦ 19 Έκδοση Εντάλματος Προπληρωμής σε Βάρος Δημοτικού Υπάλληλου (Ηλεκτροδότηση Θήλεων)