ΑΠΟΦ 06 ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΑΠΟΦ 07 ΈΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 2 ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΗΛΟΥ

ΑΠΟΦ 08 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Δ ΤΟΥ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡ 1982017 ΜΕ ΘΕΜΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΣΕ ΠΛΗΡΕ

ΑΠΟΦ 09 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ Ή ΜΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΗΜΙΤΕΛΟΥΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΑ ΠΑΛΑΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚ