ΑΡ. ΑΠΟΦ. 204.2022 ΟΡΘΗ Λήψη απόφασης για την έγκριση των μελετών των υποέργων 01, 02 και 03 µε τίτλο Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΟΤΑ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 205.2022 Έγκριση ή μη χορήγησης 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΤΑΠΗΤΑ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΤΙΒΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 206.2022 Έγκριση ή μη χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ & ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 207.2022 Λήψη απόφασης για χορήγηση ή μη παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019 (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)»