ΑΡ. ΑΠΟΦ. 218.2022 Τροποποίηση της υπ. αρ. 442022 απόφασης του Δ.Σ. Μήλου με θέμα «Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικού Σταδίου Μήλου»

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 219.2022 Τροποποίηση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) Δήμου Μήλου

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 220.2022 Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού Δήμου Μήλου (Σύμφωνα με το ΦΕΚ 4249τ. Β΄ 05.12.2017)

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 221.2022 Λήψη απόφασης για τον καθορισμό όρων διακήρυξης δημοπρασίας του τεχνικού έργου με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ – ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ»

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 222.2022 Λήψη απόφασης για την έγκριση του τρόπου εκτέλεσης και τον καθορισμό όρων διακήρυξης δημοπρασίας του τεχνικού έργου με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΝΔ ΜΗΛΟΥ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 223. 2022 ΟΡΘΗ Απόφαση για τον καθορισμό όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την προμήθεια εξοπλισμού Χαλικιάς

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 224.2022 Λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης στο ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ στον Άξονα προτεραιότητας 2.6 «Παροχή πόσιμου νερού και διαχείριση υδάτων»

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 225.2022 Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου ΑΠΕ για χρήση των επί έλασσον δαπανών και 1η ΣΣ (ήσσονος σημασίας) του έργου «Συντήρηση – βελτίωση αθλητικών εγκα

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 227.2022 Ανάθεση υπόθεσης Δήμου Μήλου σε πληρεξούσιο δικηγόρο (υπόθεση αγωγών δημοτ. υπαλλήλων)

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 228.2022 Ανάθεση υπόθεσης Δήμου Μήλου σε πληρεξούσιο δικηγόρο (υπόθεση Τσερώνη Στ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 229.2022 Εξέταση αιτήματος ανατίμησης προμήθειας, λόγω ενεργειακής κρίσης (προμήθεια γάλακτος δημοτικών υπαλλήλων)

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 230.2022 Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της δημόσιας σύμβασης με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΥΠΟΠΤΩΝ ΓΙΑ SARS-CoV-2»

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 231.2022 ΟΡΘΗ Κατάρτιση σχεδίου 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Μήλου έτους 2022

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 232.2022 ΟΡΘΗ ΈΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΔΗΜΑΡΧΟΥ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ