ΑΡ. ΑΠΟΦ. 233.2022 Λήψη απόφασης για την έγκριση του 3ου ΑΠΕ για χρήση των επί έλασσον δαπανών και 1η ΣΣ (ήσσονος σημασίας) του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΧΥΤ Μ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 234.2022 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 235.2022 Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης συνεργασίας και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης