ΑΡ.ΑΠΟΦ. 21.2021 ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ (ΑΠΟΦ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ 6Δ4Μ7ΛΞ-Ζ2Η)

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 22.2021 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΠΛΑΚΑΣ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 23.2021 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. 032021 ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Τεχνική Προμελέτη του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΥΤ ΜΗΛΟΥ»