ΑΠΟΦ. 16 2020 Λήψη απόφασης για έγκριση του Πρακτικού Ι για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΗ Ν. ΜΗΛΟ»

ΑΠΟΦ. 17 2020 Λήψη απόφασης για έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα «Αναβάθμιση και Στατική Ενίσχυση κτιρίων σχολικού συγκροτήματ

ΑΠΟΦ. 18 2020 Λήψη απόφασης για έγκριση του Πρακτικού Νο1 του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ

ΑΠΟΦ. 19 2020 Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης τεχνικών προσφορών για την προμήθεια συστημάτων υπόγειας αποθήκευσης απορριμμάτων