ΑΡ. ΑΠΟΦ. 22.2024 Λήψη απόφασης για τον καθορισμό ύψους παράβολου έκδοσης και αντικατάστασης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ΚΥΕ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 24.2024 ΟΡΘΗ Λήψη απόφασης για την έγκριση των πρακτικών μειοδοτικής δημοπρασίας για την αγορά ακίνητων