ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 24.2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ADAPT ΚΑΙ ΣΔΑΕΚ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 28.2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΜΕ ΠΝΑ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΦΑΓΕΙΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 31.2018 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΠΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΕΦΩΝΙΑΣ ΤΗΣ VODAFONE ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 32.2018 ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 33.Α.2018 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 33.Β.2018 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 34.2018 ΚΑΛΥΨΗ ΚΕΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 35.2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 36.2018 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 37.2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Ν.4412.2016

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 39.2018 2Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΗΛΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 40.2018 ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 43.2018 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ