ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 33Α.2016 ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ INTEREG ΦΥΣΙΟΖΕΙΝ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 33Β.2016 ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ INTEREG ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 36.2016 Α΄ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ 2016

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 37.2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΑ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 40.2016 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 42.2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ ΚΑΙ ΤΕ ΓΙΑ ΤΟ 2016

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 43.2016 ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 44.2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΗΛΟΥ ΕΩΣ ΧΑΛΙΚΙΑ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 45.2016 ΕΓΚΡΙΣΗ Α΄ ΑΝΑΚΕΦ. ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 47.2016 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 48.2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 49.2016 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ MILOS.GR ΣΤΗΝ ΔΗΚΕΔΜ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 50.2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΠΗ 2016

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 53.2016 ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 54.2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΔΗΜΑΡΧΟΥ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ