ΑΡ.ΑΠΟΦ. 09.2022 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΣΕ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ (ΥΠΟΘΕΣΗ MA.CON. TEXN. ΑΝΑ. Α.Ε.)

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 10.2022 Λήψη απόφασης για έγκριση του Σ.Φ.Η.Ο. (Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων ) Δήμου Μήλου

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 11.2022 Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. 012022 μελέτης και των τευχών Δημοπράτησης του έργου «Ανάπτυξη υπαίθρου ΝΔ Μήλου (Φάση Α)»

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 12.2022 Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. 042022 μελέτης και των τευχών Δημοπράτησης του έργου «Ανάπτυξη της υπαίθρου – Αγροτική Οδοποιία Δήμου Μή

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 13.2022 Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. 052022 μελέτης και των τευχών Δημοπράτησης του έργου «Ανάπτυξη της υπαίθρου – Αγροτική Οδοποιία Δήμου Μή

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 14.2022 Λήψη απόφ. για έγκρ. της υπ’ αριθμ. 032022 μελέτης-τευχών Δημοπρ. «Ανάπτυξη υπαίθρου – Αγροτ.Οδοπ.

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 15.2022 ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ «Ανάπτυξη της υπαίθρου ΝΔ Μήλου»

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 16.2022 ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Ανάπτυξη της υπαίθρου – Αγροτική Οδοποιία Δήμου Μήλου (Φάση Β)

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 17.2022 ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Ανάπτυξη της υπαίθρου – Αγροτική Οδοποιία Δήμου Μήλου (Φάση Γ)

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 18.2022 ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Ανάπτυξη της υπαίθρου – Αγροτική Οδοποιία Δήμου Μήλου (Φάση Α – Παρασπόρος – Βόλια)

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 19.2022 Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Κατασκευή οδού πρόσβασης προς ΧΥΤ Μήλου»

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 20.2022 ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΤΗ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 21.2022 ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 22.2022 Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου, Δημοτικών Συμβούλων και μελών επιτροπών