ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 41.2019 Ανάθεση Υπόθεσης Αγωγής Υπάλληλων ΔΗΚΕΔΜ εν Ειρηνοδικείου Μήλου

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 42.2019 Γνωμοδότηση ΜΠΕ Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 43.2019 1η Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος Δήμου Μήλου έτους 2019

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 44.2019 1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Υποχρεωτική Ορθή Επανάληψη

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 45.2019 Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών των αρμοδίων Επιτροπών Ν.44122016

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 46.2019 Πρόσληψη μόνιμου προσωπικού για τη στελέχωση οργανικής μονάδας του Δήμου Μήλου στο πλαίσιο του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 48.2019 Συγκρότηση και ορισμός προέδρου Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής για το Έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Χ.Α.Δ.Α ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΦΥΡΛΙΓ

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 49.2019 Τροποποίηση μελών Δ.Σ. Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Μήλου

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 50.2019 Τροποποίηση μελών Δ.Σ. Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Μήλου

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 52.2019 ΄Εγκριση Απολογισμού Εσόδων – Εξόδων Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μήλου για το οικονομικό έτος 2018

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 54.2019 Εγκριση Προγράμματος Δραστηριοτήτων του Κ.Α.Π.Η. Δήμου Μήλου για το έτος 2019

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 55.2019 Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με Περιφέρεια Ν. Αιγαίου για το Πρόγραμμα Καταπολέμησης Κουνουπιών 2019

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 56.2019 Κατανομή πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 57.2019 Αίτημα Συλλόγου Γυναικών Μήλου για χρηματοδότηση του 11ου Πανκυκλαδικού Συνεδρίου Συλλόγων Γυναικών

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 58.2019 Έγκριση επιχορήγησης Πολιτιστικού Συλλόγου Μηλίων Τέχνες

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 59.2019 Διοργάνωση εκδήλωσης στο πλαίσιο των εγκαινίων του Δημοτικού Κτιρίου Θηλέων

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 62.2019 Εξέταση αιτήματος δημοτών για διάνοιξη δρόμου στα Πολλώνια

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 64.2019 Τροποποίηση Αποφ 39 2019 Καθορισμός Όμορων Τμημάτων Αιγιαλού

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 65.2019 Τροποποίηση Αποφ 253 2018 Καθορισμός Δημοπρατουμένων Τμημάτων Αιγιαλού

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 66.2019 Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής ΚΥΕ στην περιοχή Τρυπητή Δήμου Μήλου

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 67.2019 Ανάθεση Υπόθεσης Αγωγής ΠΟΛΚΟ ΓΙΟΤΣ

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 68.2019 Ανάθεση Υπόθεσης Αγωγής Σαράβαλου