ΑΡ. ΑΠΟΦ. 21.2020 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 22.2020 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ι ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 23.2020 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ 012020 ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΧΥΤ ΜΗΛΟΥ»

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 24.2020 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΣΕ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ (ΥΠΟΘΕΣΗ ΜΑΛΟΥΧΟΥ ΕΜΠΟΥΡΙΟΣ)

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 25.2020 1Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2020