ΑΡ. ΑΠΟΦ. 32.2024 Επικαιροποίηση της με αρ. 1502023 (ΑΔΑ ΨΞ8ΜΩΚΩ-Ε1Υ) απόφασης της Ο.Ε. υποβολή αιτήματος τροποποίησης της πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 33.2024 Επικαιροποίηση της με αρ. 1792023 απόφασης της Ο.Ε. υποβολή αιτήματος ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ στο πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 37.2024 Λήψη απόφασης για τις προϋποθέσεις έκδοσης άδειας τομής και διέλευσης υπόγειου δικτύου χαμηλής τάσης λόγω ανέγερσης οικοδομής στο λιμάνι του Αδάμαντα Δήμου