ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 45.2018 ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΟΥΝΟΠΟΚΤΟΝΙΑΣ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 46.2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ