ΑΡ.ΑΠΟΦ. 36.2020 Τροποπ. απόφ. ΔΣ αρ. 160 2019 Καθ. τελών ανταπ. υπηρ. Δήμου Μήλου για το έτος 2020

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 38.2020 Λήψη απόφασης για παράταση συναφθεισών δημοσίων συμβάσεων μεταξύ Δήμου Μήλου και αναδόχων για λόγους ανωτέρας βίας

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 40.2020 Αίτηση Ελληνική Μεταλλευτική ΑΕ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 41.2020 Τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων και στύλων, κατόπιν αιτημάτων δημοτών

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 43.2020 Ανάθεση υπόθεσης Δήμου Μήλου σε πληρεξούσιο δικηγόρο (υπόθεση ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.)