ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 55.2017 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΑ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 57.2017 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΜΠΕ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 60.2017 ΕΚΔΟΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΕΛΒΕΤΙΚΟΥ ΦΡΑΓΚΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 61.2017 ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 190 ΤΟΥ Ν. 3463.2006

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 63.2017 ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ 24ΩΡΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 64.2017 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ 2017

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 65.2017 ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ 2014

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 66.2017 ΕΓΚΡΙΣΗ 2ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ 2.Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΩΝ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 67.2017 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΘΗΛΕΩΝ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 68.2017 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 70.2017 ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 71.2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 74.2017 XOΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΤΙΝΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 77.2017 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΣΕ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 78.2017 ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 79.2017 ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΔ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 81.2017 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 86.2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ