ΑΡ. ΑΠΟΦ. 14.2023 Καθορισμός τελών Υπηρεσίας Καθαριότητας – Ηλεκτροφωτισμού Δήμου Μήλου έτους 2023

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 15.2023 Καθορισμός τελών & δικαιωμάτων Δημοτικών Νεκροταφείων έτους 2023

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 16.2023 ΤΑΠ 2023

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 17.2023 ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 19.2023 ΟΡΘΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ