ΑΠΟΦ 11 ΠΟΛ ΔΕΣΜ ΛΕΙΤ ΒΙΟΛ ΚΑΘΑΡ

ΑΠΟΦ 12 ΔΙΑΘ ΠΙΣΤ

ΑΠΟΦ 13 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚ ΛΕΙΤ ΒΙΟΛ ΚΑΘΑΡ

ΑΠΟΦ 14 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚ ΣΥΝΤ ΟΧΗΜ

ΑΠΟΦ 15 ΕΝΤ ΠΡΟΠΛ

ΑΠΟΦ 16 Γ Δ ΤΡΙΜ 2015

ΑΠΟΦ 17 ΚΑΘΟΡΙΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚ ΔΗΜ ΑΓΟΡ ΑΚΙΝ – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛ

ΑΠΟΦ 22 ΑΝΑΘ ΜΕΛ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ

ΑΠΟΦ 22Α ΟΡΙΣΤΙΚΗ Μ

ΑΠΟΦ 22Β ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΗΛΟΥ ΕΩΣ ΧΑΛΙΚΙΑ