ΑΠΟΦ 13 ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΠΟΦ 14 ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΠΟΦ 15 Τροποποίηση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με αρ. 185 2017 και θέμα ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΛΩΝ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018