ΑΡ. ΑΠΟΦ. 26Α.2020 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΙΔΟΧ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 26Β.2020 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΑΠΟ ΚΑΠ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 27.2020 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 28.2020 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ