ΑΡ. ΑΠΟΦ. 31.2021 Λήψη απόφασης περί αποδοχής των όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 32.2021 ΔΑΝΕΙΟ ΤΠΔ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 33.2021 Λήψη απόφασης για έγκριση του πρακτικού κλήρωσης συγκρότησης επιτροπών προσωρινής παραλαβής των έργων