ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 85.2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 10.2016 ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΑΝΑΜΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 86.2016 ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΗΛΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 87.2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 9.2016 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 88.2016 2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ 2016

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 89.2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΑ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 93.2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016 ΔΗΚΕΔΜ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 94.2016 ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΝΙΚΗ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 97.2016 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 100.2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 101.2016 2η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ 2016

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 102.2016 ΕΓΚΡΙΣΗ Γ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 103.2016 ΕΓΚΡΙΣΗ Δ΄ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 104.2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ