ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 47.2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν.ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΡΥΠΗΤΗΣ ΜΗΛΟΥ – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 48.2018 ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 49.2018 ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΤΗΝ ΜΗΛΟ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 52.2018 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΙΩΑΝΝΗ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 53.2018 ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΙ 1ου ΠΚΤΜΝΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 55.2018 ΕΓΚΡΙΣΗ Α΄ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2018 ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 56.2018 ΕΓΚΡΙΣΗ 1ης ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2018

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 57.2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΟΛΛΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Ν.4412

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 58.2018 Εγκριση τροποποίησης της απόφασης 116 2017 περί έγκρισης του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων ΔΛΤ οικονομικού έτους 2018 – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 59.2018 Εγκριση τροποποίησης της απόφασης 117 2017 περί έγκρισης του Ολοκληρωμένου Πλαίσιου Δράσης (ΟΠΔ) ΔΛΤ οικονομικού έτους 2018.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 60.2018 ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΩΤΟΚ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΤΑΛΗΦΘΕΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 61.2018 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΠΕ ΟΡΥΧΕΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΛΑΓΚΑΔΑ ΤΚ ΤΡΥΠΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΞΥΔΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 64. 2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ