ΑΡ.ΑΠΟΦ. 23.2022 Έγκριση του 2ου Πρακτικού Διαγωνισμού και αποστολή Πρόσκλησης προς εξήγηση ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 24.2022 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Κατασκευή οδού προσβασης προς ΧΥΤ Μήλου

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 26.2022 Συμμετοχή στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ»• ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛ. ΕΓΚΑΤΑΣΤ. ΚΑΤΑΦ. ΑΔΕΣΠ. ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 27.2022 ΤΡΟΠΟΠ. ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡ. & ΦΩΤΙΣΜΟΥ