ΑΠΟΦ 26 ΑΠΟΔΟΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕ ΑΡ. 96-2019 ΧΕΠ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΑΠΟΦ 27 ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1862018 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ

ΑΠΟΦ 28 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΣΕ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ (ΑΓΩΓΗ ΥΠΑΛ ΔΗΚΕΔΜ ΕΝΩΠ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΜΗΛΟΥ ΑΡ ΚΑΤΑΘ 1 2019)

ΑΠΟΦ 29 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΗΛΟΥ

ΑΠΟΦ 30 ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΙΒΑΔΟΛΙΜΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ

ΑΠΟΦ 31 ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΙΒΑΔΟΛΙΜΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ

ΑΠΟΦ 33 ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΛΙΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ

ΑΠΟΦ 34 ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΑΠΙΚΙΝΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΑ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ

ΑΠΟΦ 35 ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΆΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ

ΑΠΟΦ 36 ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΜΑΝΔΡΑΚΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ

ΑΠΟΦ 37 ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΦΥΡΙΠΛΑΚΑ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ