ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 105.2016 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥΣ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 106.2016 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΛΟΥ ΑΝΕΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ (ΟΜΟΡΟΙ)

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 108.2016 ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ ΚΑΙ ΔΡΩ ΑΛΥΚΕΣ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 110.2016 ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 111.2016 ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ