ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 51.20 Ορθή Επανάληψη Ορισμός Εκπροσώπου