ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 118.2012 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 119.2012 ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΓΙΑ ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 120.2012 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ & ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 122.2012 ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ-ΚΑΤΑΣΧΕΜΕΝΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΩΝ (ΤΣΑΠΑ)

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 123.2012 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 124.2012 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2012

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 125.2012 ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΙΣ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 127.2012 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 128.2012 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΟΥΚΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 129.2012 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΩΡΑΪΤΟΥ ΕΡΓΙΝΑ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 133.2012 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 135.2012 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ 2010

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 136.2012 ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΔΙΑΖΩΜΑ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 137.2012 ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΟ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 138.2012 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΚΑ (ΜΠΛΕ)