ΑΡ. ΑΠΟΦ. 24.2023 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 25.2023 Λήψη απόφασης για έγκριση του Πρακτικού Νο II της Δημοπρασίας του έργου «ΝΕΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 26.2023 Λήψη απόφασης για την χορήγηση παράτασης προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου για το τεχνικό έργο με τίτλο «Ανάπτυξη της υπαίθρου -Αγρο

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 27.2023 Λήψη απόφασης για την χορήγηση παράτασης προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου για το τεχνικό έργο με τίτλο «Ανάπτυξη υπαίθρου ΝΔ Μήλου,

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 28.2023 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ 1ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 29.2023 ΈΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΔΗΜΑΡΧΟΥ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ