ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 62.2015 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ)