ΑΡ. ΑΠΟΦ. 39Α.2021 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΟΧ ΜΕ ΑΝΤΙΤΙΜΟ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 39Β.2021 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 39Γ.2021 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 40.2021 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΗ ΓΙΑ ΖΗΜΙΑ ΣΕ ΟΧΗΜΑ ΑΠΟ ΠΤΩΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 41.2021 ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 42.2021 ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΔΑΦΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Κατασκευή οδού πρόσβασης προς ΧΥΤ Μήλου»

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 43.2021 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΤΡΙΜΗ ΚΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 44.2021 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΑΔΙΟΥ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 45.2021 ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 46.2021 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 47.2021 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 48.2021 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ